Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.e-Dywan.com

Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.

(wersja dla konsumentów)

  Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.e-dywan.com prowadzony jest przez Family Fabrics.pl Zofia Karczewska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiosny Ludów 1, NIP 522-210-99-87, REGON 363706300, e-mail sklep@e-dywan.com, nr telefonu 516 107 546.

 ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1)     Katalog Produktów – lista Produktów dostępnych w Sklepie, prezentowana przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu;

2)     Klient – podmiot kupujący od Spółki Produktu spośród Katalogu Produktów;

3)     Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu;

4)     Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu;

5)     Serwis – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie e-dywan.com, zarządzany przez Spółkę, stanowiący sklep internetowy;

6)     Sklep – przedsiębiorstwo Spółki, w oparciu o które prowadzi ona sprzedaż Produktów, w szczególności lecz nie wyłącznie, z wykorzystaniem stron Serwisu;

7)     Firma Family Fabrics.pl Zofia Karczewska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiosny Ludów 1, NIP 522-210-99-87, REGON 363706300, e-mail sklep@e-dywan.com, nr telefonu 516 107 546.

8)     Umowa Sprzedaży – umowa zawierająca zobowiązanie Spółki do przeniesienia na Klienta własności Produktu lub Produktów wybranych w Katalogu Produktów dostępnych w Serwisie oraz ich wydania, a po stronie Klienta zobowiązanie do odebrania Produktu lub Produktów oraz zapłaty Spółce ceny;

9)     Użytkownik – Klient składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu;

10)   Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, która posiada Konto w Serwisie, założone zgodnie z Regulaminem Serwisu;

11)   Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży serwisu e-Dywan.com (wersja dla konsumentów);

12)   Dzień Roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ROZDZIAŁ 2.

CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 § 2. Sposoby złożenia zamówienia

 1. Katalog Produktów dostępnych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c., stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert przez potencjalnych Klientów.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu Produktów prezentowanych w Serwisie skierowaną do Spółki.
 3. Zamówienia mogą być składane:

1)     w Serwisie;

2)     telefonicznie pod numerem 516 107 546

4)     pocztą elektroniczną na adres sklep@e-dywan.com

 1. Przed złożeniem zamówienia można zapoznać się z cechami Produktu, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w Katalogu Produktów. Jeżeli Klient ma pytania dotyczące Produktów, proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 2. W celu złożenia zamówienia należy podać dane teleadresowe potrzebne do dostarczenia zamówionych Produktów, wybrać sposób płatności za zamówione Produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).
 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Klienta wiąże cena Produktu z momentu złożenia przez niego zamówienia.
 5. Ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 6. Spółka wystawia dokument sprzedaży – paragon fiskalny (domyślnie) lub Fakturę VAT.
 7. Dostawa Produktów dostępnych w Katalogu Produktów może nastąpić wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.  Zamówienia w Serwisie

Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu mogą być składane przez Użytkowników z wykorzystaniem utworzonego Konta (Użytkownicy Zarejestrowani) lub bez konieczności zakładania Konta.

 1. Złożenie zamówienia w Serwisie wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia lub potwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Koncie są danymi do dostawy zamawianych Produktów. Dodatkowo Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia przez Spółkę faktury VAT.
 2. Spółka niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu wiadomość z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. W wyjątkowych przypadkach pracownik Spółki będzie telefonicznie potwierdzał otrzymanie i przyjęcie zamówienia, kontaktując się z Klientem na podany uprzednio numer telefonu.
 4. Zawarcie przez Spółkę Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.
 5. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Spółka może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
 6. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w zamówieniu, jeśli Spółka:

1)     niezwłocznie (tj. w ciągu 1 Dnia Roboczego) nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia,

2)     w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta nie prześle wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia,

chyba że Klient poinformuje, że zgadza się na dłuższe związanie ofertą złożoną w zamówieniu.

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

§ 4. Zamówienia pocztą elektroniczną

Zamówienia faksem oraz pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 1. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3-7 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że potwierdzenie przez Spółkę przystąpienia do realizacji zamówienia może nastąpić także faksem.

ROZDZIAŁ 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI UMOWY ORAZ SPOSOBU JEJ ZABEZPIECZENIA

§ 5.

 1. Spółka jest sprzedawcą i ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów, w tym obowiązana jest dostarczyć Klientom Produkty wolne od wad.
 2. Spółka podaje do wiadomości Klienta, poprzez publikację w Serwisie, następujące informacje dotyczące Produktów:

1)     cenę Produktu oraz jego cenę jednostkową, chyba że wyrażają się one tą samą kwotą, w tym o cłach i podatkach,

2)     cenę jednostkową Produktu oferowanego luzem,

3)     informacje, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu, w szczególności nazwę Produktu, określenie producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Produktu, a także inne dane wymagane przez przepisy prawa.

 1. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o istotnych elementach Umowy Sprzedaży, tj. w szczególności o rodzaju, modelu oraz cenie Produktu lub Produktów.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail – w przypadku, w którym Klient udostępnił Spółce adres poczty elektronicznej, zaś w przypadkach, w których Klient nie udostępnił Spółce adresu pocztu elektronicznej- dokumenty Umowy Sprzedaży są przekazywane Klientowi na piśmie przy dostawie Produktu. W każdym wypadku utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu Produktu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Spółki oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 3. Komunikacja z Klientem oraz wymiana wzajemnych oświadczeń odbywa się wyłącznie w języku polskim.

ROZDZIAŁ 4.

ZAPŁATA CENY ZA PRODUKT

§ 6.

 1. Na etapie zamawiania Produktów Klient powinien wybrać jedną z form płatności:

1)     za pobraniem – Klient płaci za Produkt przy odbiorze przesyłki;

2)     płatność gotówką przy odbiorze osobistym (wyłącznie przy odbiorze osobistym);

3)     płatność przelewem elektronicznym – Klient dokonuje wpłaty za pośrednictwem systemu płatności online Blue Media S.A.;

4)     płatność przelewem – Klient dokonuje płatności na indywidualny numer rachunku bankowego Spółki;

 1. Klient może skorzystać z danej metody płatności, o ile jest ona udostępniona w ramach danego sposobu składania zamówienia. O akceptowanych metodach płatności w ramach danego sposobu składania zamówienia Spółka informuje w odpowiedniej zakładce Serwisu. Informacji w tym zakresie udziela również Dział Obsługi Klienta.
 2. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Spółka informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) - 5) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez Spółkę otrzymania i przyjęcia zamówienia. Jeśli bank Spółki nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 4. W przypadku płatności z wykorzystaniem umowy o kredyt wiązany, o której mowa w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, Spółka wysyła Produkt do Klienta po otrzymaniu od kredytodawcy informacji o udzieleniu Klientowi kredytu wiązanego. Jednocześnie Spółka uprawniona jest do wstrzymania się z przesłaniem Klientowi zamówionego Produktu do upływu terminu na odstąpienie od umowy o kredyt wiązany. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Klient będzie uprzednio informowany o tym fakcie.

ROZDZIAŁ 5.

ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ŚLEDZENIE ZAMÓWIEŃ

§ 7.

 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta z Działem Obsługi Klienta (telefonicznie bądź mailowo). Użytkownicy Zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.
 2. Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu zakończenia przez Spółkę procedury zmierzającej do wysłania Produktu do Klienta. Pracownik Działu Obsługi Klienta informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta. Nie uchybia to uprawnieniom Klienta na podstawie § 15 Regulaminu.
 3. Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego zamówienia.
 4. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.
 5. W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Serwisie, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 6. Monitorowanie przesyłki jest możliwe również na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela kurier realizujący dostawę Produktu do Klienta.

 ROZDZIAŁ 6.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU, TERMINU I KOSZTÓW DOSTAWY

§ 8.

 1. Dostawa Produktów do Klienta podlega opłacie, chyba że Spółka zaoferuje skorzystanie z warunków promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu lub na zniesieniu opłaty za dostawę Produktów i Klient spełni wymagania skorzystania z warunków promocyjnych.
 2. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy zamówienia.
 3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.
 4. W przypadku zamówień składanych w inny sposób Spółka kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach przesyłki i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
 5. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności lecz nie wyłącznie gdy zamówienie dotyczy niestandardowego Produktu lub niestandardowej liczby Produktów, gdy niemożliwe jest skalkulowanie kosztów dostawy na etapie składania przez Klienta zamówienia, Spółka informuje o tym Klienta. Po ustaleniu kosztów dostawy Produktów pracownik Spółki kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o kosztach dostawy i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
 6. Opłatę pokrywającą koszt dostawy Produktów Spółka dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.
 7. Dostawa Produktów zamawianych w Serwisie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Spółką.
 8. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 9. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów w magazynach Spółki lub u dostawców.
 10. Spółka powinna wykonać Umowę Sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu. Orientacyjny czas dostawy podawany jest w opisie Produktu na stronie Serwisu, a także komunikowany Klientowi, o ile jest to możliwe – podczas składania przez niego zamówienia lub w wiadomości zawierającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Spółka informuje Klienta o ostatecznym terminie dostawy przesyłając mu wiadomość o wysłaniu Produktu do Klienta.
 11. Termin dostawy oznaczany jest w Dniach Roboczych.
 12. Klient będący Użytkownikiem Zarejestrowanym ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Moim koncie".
 13. Produkt jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Produkt w czasie transportu.
 14. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o zabezpieczeniu przesyłki z oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Spółce.

ROZDZIAŁ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI ZA PRODUKT

Procedura reklamacyjna

§ 9. Uprawnienia Klienta

 1. Do odpowiedzialności Spółki mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 2. Spółka nie udziela gwarancji na sprzedawane przez nią Produkty. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez producentów lub importerów w dokumentach gwarancyjnych.

 § 10. Uprawienia Klienta z tytułu wad fizycznych Produktów

 1. Produkt posiada wadę fizyczną, polegającą na niezgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli:

1)     nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Produktu;

2)     nie nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Spółka nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;

3)     został wydany Klientowi w stanie niezupełnym;

4)     nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta Produktu lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenia na Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Spółka zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży;

 1. W razie stwierdzenia wady fizycznej Produktu Klient może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Produkt, wolny od wad. Spółka jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Spółka może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do naprawy lub wymiany Produktu, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 2. Koszty wymiany i naprawy ponosi Spółka.
 3. Klient może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Spółkę albo gdy Spółka nie wykonała swego obowiązku wymiany Produktu na niewadliwy lub nie usunęła wady. W przypadku gdy Spółka zaproponuje Klientowi naprawę Produktu może on żądać wymiany Produktu na nowy albo zamiast wymiany Produktu na nowy może on żądać naprawy Produktu, chyba że naprawa lub wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Spółki.
 4. Spółka ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania wymiany Produktu na nowy lub żądania usunięcia wady albo złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny, w którym określona została kwota, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, oznacza to, że Spółka uznała żądanie za uzasadnione.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do magazynu Spółki przy ulicy Wiosny Ludów 1 w Warszawie.
 6. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu podlegają wyłączeniu gdy klient w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wiedział o wadzie Produktu.

§ 11. Reklamacja Produktów

 1. Klient może złożyć reklamację w formie:

1)     pisemnej – na adres siedziby Spółki: ul. Wiosny Ludów 1, 02-495 Warszawa

2)     w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: sklep@e-dywan.com

3)     telefonicznie pod numerem telefonu 22 753 46 10 / 516 107 546

 1. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Spółka rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT.
 3. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, pracownik Działu Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do Spółki w celu oceny zasadności reklamacji. 

 PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY

 § 12. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość 

 1. Umowa Sprzedaży zawierana przez Spółkę z Klientem za pośrednictwem Sklepu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając Spółce stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.
 3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:

1)     skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku

2)     złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje firmę o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Spółki: ul. Wiosny Ludów 1, 02-495 Warszawa) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: sklep@e-dywan.com ).

 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Spółka zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym cenę Produktu oraz poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, w którym Klient wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Spółkę, Spółka nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.
 5. W przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do niektórych Produktów objętych jednym zamówieniem, zasady zwrotu kosztów dostawy są następujące:

1)     jeżeli koszt dostawy Produktów, co do których Klient nie odstąpił od Umowy Sprzedaży, byłby równy lub wyższy niż koszt dostawy wszystkich zamówionych Produktów poniesiony przez Klienta, Spółka nie zwraca Klientowi kosztów dostawy;

2)     w innych przypadkach niż wskazane w pkt 1) powyżej – Spółka zwraca koszty dostawy w części, proporcjonalnie do kosztów przesłania poszczególnych Produktów, gdyby każdy z nich przesyłany byłby osobno.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Spółki.
 2. Spółka uprawniona jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, do momentu otrzymania Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 3. Zwrot kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 § 13. Umowne prawo odstąpienia

 1. Klientowi, oprócz prawa odstąpienia, o którym mowa w § 12 Regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno dotrzeć do Spółki w powyższym terminie.
 2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, domniemywa się, że Klient korzysta z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 12 Regulaminu, chyba że Klient wyraźnie oświadczy inaczej.
 3. Prawo odstąpienia wykonywa się zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu.
 4. Do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego paragrafu, konieczne jest wysłanie Produktu do wskazanego przez Sprzedawce magazynu., w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Produkt, co do którego Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży i zwraca do Spółki, powinien być kompletny, nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie, wraz ze wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego. W przeciwnym razie Spółka upoważniona jest do odmowy przyjęcia odstąpienia Klienta.
 6. Warunkiem zwrotu należnosci klienta z tytułu zwrotu jest odesłanie podpisanej faktury korygującej
 7. W przypadku uznania przez Spółkę odstąpienia za skuteczne, po otrzymaniu zwracanego Produktu, Spółka zwraca Klientowi cenę Produktu, zapłaconą przez Klienta.

 § 14. Zwrot Produktów

 1. Produkt zwracany przez Klienta w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży (§ 12 lub § 13 Regulaminu) należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres magazynu wskazany przez pracownika firmy po otrzymaniu informacji o odstapieniu o umowy, z dopiskiem „zwrot towaru”. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu Spółka zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 2. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu Spółka zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury / paragonu).
 3. Do zwrotu Produktu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się postanowienie ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Spółki skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

ROZDZIAŁ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 15. Zmiany Regulaminu

 1. Spółka uprawniona jest do:

1)     zmiany cen oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,

2)     wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu,

3)     wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu,

4)     przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie,

5)     dokonywania zmian Regulaminu.

 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 § 16. Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 § 17. Obowiązywanie Regulaminu

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

 Załącznik nr.1 do Regulaminu sklepu e-Dywan.com

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [Family Fabrics.pl Zofia Karczewska, Wiosny Ludów 1, 02-495 Warszawa]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl